Regulamin Strzelnicy w Poznaniu

R e g u l a m i n  Krytej Strzelnicy KSK  PRETOR SP. Z  O.O.

Rozdział 1.

Warunki korzystania ze strzelnicy. Z

1.  Prowadzący strzelanie:

  1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
  3. prowadzi KSIĄŻKĘ REJESTRU POBYTU NA STRZELNICY, w której zamieszcza się następujące dane:a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy;
   b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
   c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2. Na strzelnicy zabrania się:

  1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia n stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią
  2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika
  3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będącymi pod ich wpływem

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

  1. regulamin strzelnicy
  2. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania
  3. plan strzelnicy z oznaczeniem :
   • a) stanowisk strzeleckich
   • b) punktu sanitarnego
   • c) dróg ewakuacji
   • d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
  4. wykaz sygnałów alarmowych
  5. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2.

Sposób obchodzenia się z bronią:

  1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli taka stanowi regulamin zawodów.
  2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie PROWADZĄCEGO STRZELANIE lub trening strzelecki.
  3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy,
  4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę PROWADZĄCEGO STRZELANIE,
  5. Zakończenie strzelania zgłasza się PROWADZĄCEMU SZKOLENIE,
  6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli PROWADZĄCEMU SZKOLENIE oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową
  7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy,

Rozdział 3.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:

  1. korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez PROWADZĄCEGO STRZELANIE,
  2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody PROWADZĄCEGO STRZELANIE,
  3. Korzystający ze strzelnicy , z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
  4. Po komendzie “STOP” wydanej przez PROWADZĄCEGO STRZELANIE lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie,
  5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
  6. Osoby naruszające regulamin strzelnicy będą usuwane ze strzelnicy,
  7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów,
EnglishPolish

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp z o.o. z siedzibą w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 599-29-56-105, REGON: 080077291, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 50000 zł.

Copyright ©2019 KSK Pretor. All Rights Reserved. Realizacja: ROAN24 Projektujemy Strony Internetowe SEO Pozycjonowanie Strony