Jak zdobyć pozwolenie na broń palną? – Krok po Kroku

KROK 1: Członkostwo w sportowym klubie strzeleckim.

KROK 2: Egzamin na Patent strzelecki.

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

 • ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia;
 • przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy;
 • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego;
 • zdanie egzaminu na patent strzelecki.

Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:

 • przepisy ustawy o broni i amunicji;
 • rozporządzenia dotyczące przechowywania i transportowania broni;
 • przepisy konkurencji sportowych PZSS,
 • zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 • budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej
 • znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

 • Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • Sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności).
 • Sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.
  Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy).

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł.

Koszt jest taki sam niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin, warto więc za jednym razem podejść do egzaminu we wszystkich kategoriach, t.j. pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Nie ma możliwości późniejszego „rozszerzenia” patentu. Jeżeli będziemy chcieli dodać sobie kolejne dyscypliny, to trzeba będzie ponownie zdać cały egzamin.

Za dodatkową opłatą 60zł możecie otrzymać patent w formie „plastiku”.
Dokument w tej postaci nie ma żadnej dodatkowej wartości, bo Policja i tak interesuje sie tylko orzeczeniem w formie papierowej. Może się przydać najwyżej do tego, że niektóre strzelnice pozwolą nam strzelać z broni obiektowej bez opiekuna/instruktora.

Regulamin patentu strzeleckiego

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną.
Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

Patent strzelecki uprawnia do:

 • Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany;
 • Ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym;
 • Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa;
 • Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie Ustawy o broni i amunicji.

Wzór wniosku na patent strzelecki

Różne kluby i firmy organizują kursy, przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki. Kursy takie kosztują zwykle około 400-500 zł i trwają 1-2 dni.
Wartość takiego kursu jest różna – czasem są prowadzone bardzo dobrze i faktycznie można się wiele nauczyć (szczególnie, jeśli ktoś stawia swoje pierwsze kroki w strzelectwie).  Po około miesiącu pocztą powinno przyjść orzeczenie o uzyskaniu patentu.

KROK 3 – Licencja.

Wystąp o Licencję PZSS.
Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach.

Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok.
Koszt wydania licencji to:

 • 50zł na konto PZSS za wydanie licencji;
 • 25zł na konto regionalnego PZSS jako opłata administracyjna.

Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach.

 • cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet),
 • po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba).

Razem należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować jadąc na jakieś większe zawody dwa razy w ciągu roku.

Przykładowo, jeżeli w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach:

 1. Pistolet sportowy
 2. Pistolet centralnego zapłonu
 3. Karabin sportowy
 4. Strzelba gładkolufowa

Oznacza to, że mam 2 starty w dyscyplinie pistolet, 1 start w dyscyplinie karabin oraz jeden start w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Dwukrotny udział w tego typu zawodach powoduje że mam wystarczającą ilość startów aby przedłużyć licencję.

Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyć zaraz po otrzymaniu patentu strzeleckiego. Licencja Zawodnicza | Polski Związek Strzelectwa Sportowego (pzss.org.pl)

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, żeby nie wyrabiać licencji pod koniec roku, ponieważ otrzymując licencję np. w listopadzie, możemy nie dać rady wyrobić niezbędnej ilości startów aby ją przedłużyć na rok kolejny!

Cennik PZSS

O samą procedurę wydawania licencji najlepiej zapytać w swoim klubie strzeleckim, ponieważ to klub w naszym imieniu występuje o licencję i odprowadza wszelkie opłaty.

Wzór licencji:

Pozwolenie na broń - Licencja
Pozwolenie na broń – Licencja

KROK 4 – Zaświadczenie z klubu sportowego.

Zdobądź zaświadczenie o członkostwie ze swojego klubu sportowego.
Zaświadczenie o członkostwie w klubie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”.
Dokument taki dostaniecie w swoim klubie.

KROK 5 – Zaświadczenie od lekarza i psychologa.

Idź do lekarza sportowego i psychologa.
To ostatni etap na drodze do złożenia wniosku na pozwolenie posiadania broni sportowej.
Przeznaczyć na niego trzeba około 300-400 zł

Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące!

Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

Warto spytać w macierzystym klubie, czy nie poleca on konkretnego lekarza.

KROK 6 – Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń.

Wniosek należy napisać jasno i czytelnie, motywując dlaczego chcemy posiadać broń, o jaką ilość wnioskujemy.
Warto napisać uzasadnienie, dlaczego akurat taka ilość i do czego chcemy ją wykorzystywać (w jakich konkurencjach startować).

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń.

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do wydania nam pozwolenia na broń, Policja MUSI je wydać.
Może natomiast ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie.
Jeśli wnioskujemy o 8, to Policja może stwierdzić, że wystarczy nam pozwolenie na 3 jednostki broni. Dlatego warto dokładnie rozpisać ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji, żeby nie mieli do czego się przyczepić.

Jeżeli składamy wnioski o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych oraz kolekcjonerskich, można zawrzeć je w jednym dokumencie. Jednak opłata skarbowa za wydanie pozwolenia jest wtedy podwójna. Wnioskowanie o pozwolenie do celów kolekcjonerskich umożliwia nam natomiast zwiększenie liczby sztuk broni, na jaka dostaniemy pozwolenie. W

Warto do wniosku o pozwolenie dopisać prośbę o dopuszczenie do broni „na świadectwo”. Kosztuje 10zł, a możemy wtedy przemieszczać się z bronią pożyczoną od dowolnego klubu lub stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu).
 2. Kopia licencji (oryginał do wglądu).
 3. Oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego.
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego.
 5. Oryginał zaświadczenia psychologicznego.
 6. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta. -242 zł
 7. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
 8. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową.
 9. Wykaz startów wydany przez kluby sportowe, w których startowaliśmy w zawodach.

Tak przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA.
Decyzja powinna zostać wystawiona w ciągu 1 miesiąca.

Warto również niezależnie od pozwolenia zrobić kurs prowadzącego strzelanie. W świetle ustawy legitymacje wydawane przez PZSS i LOK są równorzędne. Kurs taki pozwala nam samemu (bez instruktora z klubu) strzelać na strzelnicach z własnej broni. Legitymacja taka jest też wymagana przy wynajmowaniu strzelnic.

Ważne linki:
Ustawa o broni i amunicji
Ustawa o broni i amunicji – wykaz zmian (opracowanie ROMB)
Ustawa o sporcie
Biblioteczka ROMB
FAQ ROMB
Terminy egzaminów na patent strzelecki (terminy ustala PZSS i publikuje na stronie)
Opłaty skarbowe WPA

Przykładowe podanie o wydanie pozwolenia na broń sportową do celów sportowych i kolekcjonerskich:

Zwracam się z prośbą o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni palnej:

1) Proszę o wydanie pozwolenia na posiadanie niżej wymienionych rodzajów oraz ilości broni palnej sportowej:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm – 2 sztuki (słownie: dwie),
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm – 8 sztuk (słownie: osiem) w postaci:
– pistoletu do statycznego, tarczowego strzelania sportowego (np. konkurencje Pcz 10z15, Pcz 30)
– pistoletu do strzelania dynamicznego sportowego w systemie International Practical Shooting, Confederation (IPSC),
– pistoletu do strzelania dynamicznego sportowo-obronnego w systemie Pistolet i Rewolwer Obronny (PiRO), Liga Sportera oraz konkurencji 3Gun,
– rewolweru do strzelania dynamicznego w systemie PiRO,
– karabinu samopowtarzalnego do strzelań dynamicznych w systemie IPSC,
– karabinu samopowtarzalnego do statycznych strzelań tarczowych na 50m,
– karabinu (sztucera) powtarzalnego do strzelań precyzyjnych na 100m (także w Lidze Sportera),
– karabinu powtarzalnego do strzelań długodystansowych z użyciem lunety na 300m.

w łącznej ilości 10 (słownie: dziesięciu) egzemplarzy do celów sportowych.

2) Proszę o wydanie pozwolenia na posiadanie 10 (słownie: dziesięciu) jednostek broni palnej sportowej do celów kolekcjonerskich.
– pistoletu Parabellum P08 kaliber 9x19mm,
– pistoletu TT kaliber 7,62x25mm,
– pistoletu Walther P38 kaliber 9x19mm,
– pistoletu VIS kaliber 9x19mm,
– karabinu powtarzalnego Mauser 98k kaliber 8x57mm
– karabinu powtarzalnego Mosin wz. 1891 kaliber 7,62x54mm R
– karabinu samopowtarzalnego Mauser G43 kaliber 8x57mm
– karabinu samopowtarzalnego SWT kaliber 7,62x54mm R
– strzelby powtarzalnej typu „pump action” Remington 870 kaliber 12/70
– strzelby samopowtarzalnej SPAS 12 kaliber 12/70

3) Proszę o dopuszczenie mnie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.

Wyżej wymieniona broń do celów sportowych w takiej ilości jest mi niezbędna do wykonywania strzelań we współzawodnictwie sportowym, podnoszenia własnych kwalifikacji strzeleckich w różnych konkurencjach oraz utrzymania swojej kondycji strzeleckiej na odpowiednim poziomie. Broń wyczynowa do celów sportowych musi być spersonalizowana dla zawodnika oraz do danej konkurencji. Ponadto niektóre konkurencje stawiają rygorystyczne wymogi dla dopuszczalnych parametrów broni. Z tego powodu nie mogę używać jednego egzemplarza broni do kilku konkurencji o różnym przebiegu – na przykład strzelań dynamicznych i statycznych. Ponadto w moim macierzystym klubie xxxxxxxx  regulamin nie dopuszcza używania pistoletów klubowych w zawodach dynamicznych, niezbędne jest posiadanie własnej broni. Dlatego w zakresie pistoletowych strzelań dynamicznych dotychczas biorę jedynie udział w treningach, organizowanych przez Sekcję Wyszkolenia Strzeleckiego FIA. W innych konkurencjach dotychczas starałem się brać udział z użyciem różnych rodzajów broni klubowej, co jednak znacząco podnosi koszty startu w zawodach, a komercyjnie udostępniana broń klubowa ulega częstszym awariom niż prywatna broń zawodników. Dokumentem potwierdzającym moje treningi w klubie xxxxxxx są wpisy w Książce Strzelań oraz Książce Strzelań Dynamicznych.

Od dawna aktywnie uczestniczę w zawodach strzeleckich – początkowo w konkurencjach pneumatycznych i bocznego zapłonu w reprezentacji xx Liceum Ogólnokształcącego  i Ligi Obrony Kraju, a obecnie w ramach członkostwa w klubie xxxxx. Ponadto reprezentuję na zawodach stowarzyszenie obronne FIA (Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią), na przykład podczas konkurencji organizowanych przez jednostki wojskowe.

Nadmieniam także, że chcę korzystać z broni na świadectwo, jaka jest dostępna w moim macierzystym klubie strzeleckim i dlatego wnoszę o dopuszczenie mnie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.

Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie pozwolenia na broń, a nadto przedstawiam ważną przyczynę posiadania broni:

 1. Do celów sportowych, jaką – stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji – jest:

1) moje członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim tj. w Związkowym Klubie Strzeleckim  xxxxxxxxx
2) posiadanie kwalifikacji sportowych o których mowa w art. 10b wspomnianej ustawy tj. patentu strzeleckiego PZSS Nr xxx
3) posiadanie licencji PZSS Nr xxx

 1. Sportowej do celów kolekcjonerskich, jaką – stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy o broni i amunicji – jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim tj.:

Spełniam kryteria, o których mowa w art. 30 ust. 1 , 1a i 1b ustawy o broni i amunicji, do uzyskania dopuszczenia mnie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych, gdyż jestem posiadaczem licencji zawodnika strzelectwa sportowego nadanej przez Polski związek Strzelectwa Sportowego. Jako członek klubu strzeleckiego xxxxxxx  mam zamiar pomagać w organizacji i przeprowadzaniu zawodów sportowych oraz pikników strzeleckich.

Nie należę do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.).

Nadmieniam, że poprzez członkostwo w Związkowym Klubie Strzeleckim xxxx, które jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jestem również członkiem PZSS, co w powiązaniu z przedstawionym wyżej patentem i licencją zwalnia mnie – stosowanie do art. 16 ust. 2 cytowanej ustawy – z egzaminu przed organem Policji.

Informuję jednocześnie, że strzelectwo sportowe zamierzam uprawiać zarówno uczestnicząc we współzawodnictwie sportowym w ramach PZSS, jak również poza strukturami tego Związku. Chcę też strzelać ze wszystkich rodzajów broni palnej sportowej, a także uczestniczyć w różnych konkurencjach strzelań precyzyjnych, historycznych dynamicznych i długodystansowych. Dlatego chcę posiadać 10 egzemplarzy broni do celów sportowych i jest to absolutne minimum, bez którego nie da się aktywnie uprawiać sportu strzeleckiego w wielu dyscyplinach.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku rezygnuję z przysługującego mi prawa do zapoznania się z aktami sprawy.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z poważaniem,
Imię Nazwisko

Załączniki do podania:
1) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 242zł, za wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych,
3) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, za dopuszczenie do broni,
4) Dokument potwierdzający fakt członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim w postaci zaświadczenia o członkostwie w Związkowym Klubie Strzeleckim wraz z zaświadczeniem o startach w zawodach sportowych w ramach reprezentacji klubu
5) Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b
ustawy o broni i amunicji w postaci patentu strzeleckiego PZSS Nr xxx
6) Licencja właściwego polskiego związku sportowego w postaci licencji PZSS Nr xxx
7) Orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza z dnia xxx
8) Orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa z dnia xxx
9) Zaświadczenie o członkostwie
10) Dwa zdjęcia w formacie 3 x 4 cm,
11) Kopia dowodu osobistego,
12) Oświadczenie o miejscu zamieszkania (miejscu stałego pobytu-jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania).

Skomentuj

EnglishPolish

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp z o.o. z siedzibą w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 599-29-56-105, REGON: 080077291, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 50000 zł.

Copyright ©2019 KSK Pretor. All Rights Reserved. Realizacja: ROAN24 Projektujemy Strony Internetowe SEO Pozycjonowanie Strony